Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ)

Ποιος είναι ο ρόλος του δασκάλου και της δασκάλας;
Καθοδηγητικός
Εμψυχωτικός
Υποστηρικτικός-συμβουλευτικός ΚΑΙ όχι διεκπεραιωτικός….

Κύριοι παράγοντες που συμμετέχουν στη διαδικασία της μάθησης
ΔΑΣΚΑΛΟΣ/ ΔΑΣΚΑΛΑ ΜΑΘΗΤΗΣ/ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ «ΑΛΛΟΙ»
(Οικογενειακό περιβάλλον, σχολικό περιβάλλον, κοινωνικό περιβάλλον)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Ο μαθητής/τρια δεν είναι παθητικός δέκτης αλλά δημιουργεί νέες γνωστικές δομές επενεργώντας πάνω στα ερεθίσματα (γνωστική θεωρία μάθησης-Piaget, Bruner, Ausubel)
Επεξεργάζεται πληροφορίες και τις μετατρέπει σε συμβολικές αναπαραστάσεις που διευκολύνουν τη προσαρμογή του στο περιβάλλον. (Κοινωνικογνωστική θεωρία-Bandura)
Η νοητική ανάπτυξη συνδέεται με τη κοινωνική και η μάθηση καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον μέσω της γλώσσας.(κοινωνικοπολιτιμικές θεωρίες-Lev Vygotsky)
Ο μαθητής/τρια μαθαίνει μέσω της εξερεύνησης και των εμπειριών και η προγενέστερη γνώση του είναι σημαντική για τη νέα. (κονστρουκτιβισμός Discoll 1994, Ράπτης 1996)

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών
γενικοί σκοποί /στόχοι
(Γλώσσα: ο μαθητής/τρια ακροάται, διατυπώνει, εξηγεί, επιχειρηματολογεί κλπ)
άξονες γνωστικού περιεχομένου (Γλώσσα: προφορικός λόγος, ομιλία, ακρόαση)
ενδεικτικές θεμελιώδεις έννοιες διαθεματικής προσέγγισης (Γλώσσα: επικοινωνία, αλληλεπίδραση)
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
Στόχοι (Γλώσσα: να θέτει σε λειτουργία μηχανισμούς ακουστικής και απαντητικής ετοιμότητας κ.α.)
Θεματικές ενότητες (Γλώσσα: βασικά είδη προφορικού λόγου (αναφορικός, κατευθυντικός, επικοινωνιακός)
Ενδεικτικές δραστηριότητες (Γλώσσα: δραματοποίηση, συζήτηση, παιχνίδι ρόλων-Μελέτη περιβάλλοντος, Αισθητική Αγωγή, Μουσικη)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Βιβλίο δασκάλου και μαθητή
Έντυπα διδακτικά πακέτα για διάφορα θέματα (φύλλα εργασίας, φωτογραφίες, χάρτες κλπ)
Βίντεοκασέτες, DVDs, CDROM με εκπαιδευτικά προγράμματα που είτε συνοδεύουν το σχολικό βιβλίο είτε είναι ανεξάρτητα απ’ αυτό.
Διαδίκτυο (ιστοσελίδες, δικτυακοί τόποι με εκπαιδευτικές προτάσεις και δραστηριότητες π.χ www.e-yliko.gr κ.α.)

Τι αξιολογούμε και πώς αξιολογούμε τους μαθητές και τις μαθήτριές μας;
Η αξιολόγηση κυρίως στην επίδοσή τους στον γνωστικό τομέα προϋποθέτει διδακτική διαδικασία για την απόκτηση γνώσεων.
Η αξιολόγηση όμως εκτός από την τελική επίδοση οφείλει να αφορά και στις δραστηριότητες δημιουργικής ενασχόλησης με το λόγο, δραστηριότητες που απαιτούν σκέψη, κρίση, ανάπτυξη πρωτοβουλιών, συνεργασίες στην τάξη και έξω από αυτήν και γενικά στις δράσεις του μαθητή κατά την πορεία σύστασης του όποιου αποτελέσματος.
Η αξιολόγηση του μαθητή/τριας παρουσιάζεται στο ΔΕΠΠΣ (ΦΕΚ 303/13-3-03) ως ανατροφοδοτική διαδικασία, διαρκής και σκόπιμη. Τεχνικές αξιολόγησης προτείνονται οι γραπτές ή προφορικές εξετάσεις με ερωτήσεις κλειστού ή ανοικτού τύπου, ο ημιδομημένος δυναμικός διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων, τα σχέδια εργασίας ή συστηματική παρατήρηση, ο φάκελος εργασιών του μαθητή, η αυτοαξιολόγηση του μαθητή, ο συνδυασμός διαφορετικών τεχνικών.

Η αξιολόγηση μπορεί να είναι
διαγνωστική (αρχική)
διαμορφωτική (κατά την πορεία)
τελική

Βασική επιδίωξή μας Ο εντοπισμός των ελλείψεων και των ατελειών της μάθησης, αλλά και της διδασκαλίας,
με σκοπό να βελτιώσουμε και τις δύο διαδικασίες.

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ισχύουν οι παρακάτω εγκύκλιοι του ΥΠΕΠΘ (έχουν δοθεί στους/στις διευθυντές/ντριες των σχολείων)
Φ12/428/85241/Γ1/18-8-2003
Φ12/343/35602/Γ109-05-2005

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ
Εντάσσονται σχολικές δραστηριότητες και προαιρετικά προγράμματα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Αγωγής Υγείας
Πολιτιστικών θεμάτων
Ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση (e-twinning, Comenius)

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
(μαθητές με σχολικές δυσκολίες)
Ενισχυτική διδασκαλία
Τμήματα Ένταξης
(αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές)
Τάξεις Υποδοχής
Φροντιστηριακά Τμήματα

ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (5ΘΕΣΙΑ-1ΘΕΣΙΑ)
Ενέργειες για να διευθετηθεί η έλλειψη χρόνου στα ολιγοθέσια σχολεία.
Συνδιδασκαλία των τάξεων
Τα ημίωρα εργασίας
Η ελάφρυνση του προγράμματος διδακτέας ύλης
Σιωπηρές εργασίες μαθητών/τριών

Συνδιδασκαλία των τάξεων
Α΄ και Β΄ συνδιδάσκονται όλα τα μαθήματα εκτός από Γλώσσα και Μαθηματικά, το «Εμείς και ο κόσμος» κάθε μία το βιβλίο της.
Γ΄και Δ΄συνδιδάσκονται όλα τα μαθήματα (τον ένα χρόνο της Γ΄τάξης και τον άλλο εκ περιτροπής της Δ΄τάξης) εκτός από τα Μαθηματικά.
Ε΄και Στ΄ (το ίδιο)

Τα ημίωρα εργασίας
Κάθε μάθημα σε συνδιδασκόμενο τμήμα έχει χρονική διάρκεια 20-22 λεπτά.
Ο δάσκαλος αναγκαστικά περιορίζει τις φάσεις της διδασκαλίας του.
Οι σιωπηρά εργαζόμενοι μαθητές παραμένουν στην αίθουσα και μετακινούνται αθόρυβα στη βιβλιοθήκη, στον Η/Υ για την εργασία τους ή ασχολούνται με εμπεδωτικές ή επαναληπτικές ασκήσεις.
Προσοχή στη διαχείριση της σχολικής τάξης!!

Σιωπηρές εργασίες μαθητών/τριών
Παραγωγικές και δημιουργικές και λιγότερο αναπαραγωγικές
Προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών
Ανταποκρινόμενες στη χρονική και σχολική πραγματικότητα
Διατυπωμένες με σαφήνεια και ανταποκρινόμενες στις δυνατότητες τους
Ο δάσκαλος ή η δασκάλα παρακολουθεί το προϊόν των εργασιών συμβουλεύοντας, ενθαρρύνοντας, διορθώνοντας
Με καρτέλες έτοιμων απαντήσεων για αυτοδιόρθωση
Με τη συνεργασία μαθητών μεγαλύτερης τάξης
Χρήσιμες οδηγίες
Ο δάσκαλος ορίζει μεγαλύτερους μαθητές για να παρακολουθούν τους σιωπηρώς εργαζόμενους μικρούς.
Ιδιαίτερη προσοχή στις Α΄, Γ΄και Ε΄ όταν έχουν κύκλο μεγαλύτερης τάξης.
Ευέλικτη Ζώνη: Ομάδες από όλους τους μαθητές

Πλεονεκτήματα
Οι σιωπηρές εργασίες δίνουν δυνατότητα για αυτενέργεια,
Αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες μέσω της επικοινωνίας με διαφορετικές ηλικίες
Μειονεκτήματα
Δυσκολίες στην ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης
Πιθανή σύγχυση των μαθητών/τριών στη λογική σειρά των γνώσεων
Η αναστάτωση από τους αναπόφευκτους θορύβους των «σιωπηρώς» εργαζομένων
Η κούραση του δασκάλου είναι σοβαρή γιατί πρέπει να ετοιμάζεται για μαθήματα 2 ή και περισσοτέρων τάξεων, να παρακολουθεί τους μαθητές που εργάζονται σιωπηρά, να διδάσκει συγχρόνως και να ασκεί και διοικητικό έργο (οικονομική διαχείριση του σχολείου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: