ΤΠΕ
«Εφαρμογή του πραγματολογικού μοντέλου εισαγωγής των ΤΠΕ στο σχολικό πρόγραμμα των δύο σχολείων με ΕΑΕΠ της 3ης Ε.Π. Ν. Χαλκιδικής.»

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη εκδοχή του ΑΠΣ του μαθήματος των ΤΠΕ, «Στο Ολοήμερο Δημοτικό ακολουθείται το εφικτό ή πραγματολογικό πρότυπο, σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες διδάσκονται βασικές γνώσεις της Πληροφορικής, ενώ, ταυτόχρονα, οι ΤΠΕ αξιοποιούνται ως μέσο στήριξης της μαθησιακής διαδικασίας στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα» (Φ. 12/879/88413/Γ1-28-07-2010, ΦΕΚ 1139/2010. τ.Β)

Για την υλοποίηση και των δύο διαστάσεων του πραγματολογικού μοντέλου (βασικές γνώσεις Πληροφορικής και αξιοποίηση τους στη μαθησιακή διαδικασία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων) θεωρείται απαραίτητη η συνεργασία των εκπαιδευτικών Πληροφορικής με τους δασκάλους του σχολείου.

Χωρίς συνεργασία και συνεργατικότητα μπορεί να αναδυθούν προβληματικές καταστάσεις στην εισαγωγή των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο που έχουν σχέση με τους παρακάτω λειτουργικούς κινδύνους:

1. Την τελική επικράτηση του τεχνοκρατικού μοντέλου (διδασκαλία και μάθηση μόνο βασικών γνώσεων της Πληροφορικής)

2. Την αποξένωση των δασκάλων (επιμορφωμένων στην αξιοποίηση των ΤΠΕ και μη επιμορφωμένων) γιατί δε θα εμπλέκονται στην αξιοποίηση των βασικών γνώσεων της Πληροφορικής στα διδακτικά τους αντικείμενα.

Αναγνωρίζοντας τα παραπάνω ζητήματα και γνωρίζοντας καλά το περιεχόμενο της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία ως επιμορφώτρια Β΄επιπέδου, πρότεινα στους συλλόγους διδασκόντων των δύο σχολείων ΕΑΕΠ (Δ.Σ. Γαλάτιστας και Δ.Σ. Μ. Παναγίας) τη διαδικασία εφαρμογής του προγράμματος Πληροφορικής, που αναπτύσσεται παρακάτω.

Η συγκεκριμένη πρόταση για την εφαρμογή του πραγματολογικού μοντέλου στην πραγματικότητα του Δημοτικού Σχολείου εμπλέκει εκπαιδευτικούς Πληροφορικής, εκπαιδευτικούς επιμορφωμένους στην αξιοποίηση των ΤΠΕ-Β΄επίπεδο, μη επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς, επιμορφωτές Β΄επιπέδου, Σχολικούς Συμβούλους.

Στοχεύει στον κοινό προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου του μαθήματος της Πληροφορικής με τη συνεργασία όλων των παραπάνω αναφερομένων, κατά περίπτωση σχολείου.

Η διαδικασία του κοινού αυτού προγραμματισμού αποτελείται από τις παρακάτω φάσεις:

Α΄

Συνάντηση δασκάλου -κριτικού φίλου(επιμορφωμένος στις ΤΠΕ Β΄επίπεδο) -Πληροφορικού

1. Προτείνονται από το δάσκαλο της τάξης διδακτικές ενότητες και σχέδια εργασίας κατάλληλα για αξιοποίηση των ΤΠΕ στο πλαίσιο ενός μηνιαίου προγραμματισμού.

2. Συνεργασία με τον εκπαιδευτικό Πληροφορικής για τις δυνατότητες υλοποίησης της πρότασης και από κοινού επιλογή των ενοτήτων που θα αξιοποιηθούν τελικά στην διδακτική ώρα της Πληροφορικής. Συγχρόνως τίθενται οι γνωστικοί στόχοι της ενότητας από το δάσκαλο και οι στόχοι ΤΠΕ από τον Πληροφορικό.

• Κομβικό σημείο στη διαδικασία αυτή συνεργατικότητας αποτελεί η συμμετοχή ενός «κριτικού φίλου» ο οποίος προτείνεται να είναι δάσκαλος του σχολείου, επιμορφωτής Β΄επίπεδο ή επιμορφωμένος στην αξιοποίηση των ΤΠΕ-Β επίπεδο ή εξοικειωμένος και έμπειρος στην αξιοποίηση των ΤΠΕ προτεινόμενος από το Σχολικό Σύμβουλο.

Συμμετέχει στις συναντήσεις του Πληροφορικού με το δάσκαλο της τάξης διευκολύνοντας τη σύνθεση και σύνδεση των βασικών γνώσεων πληροφορικής με την αξιοποίηση τους στη μαθησιακή διαδικασία στις υπό επεξεργασία ενότητες. Επίσης θα έχει και την ευθύνη του προγραμματισμού και συντονισμού των συναντήσεων αυτών σε συνεργασία με το Διευθυντή του Σχολείου και το Σχολικό Σύμβουλο. Ο Σχολικός Σύμβουλος κρίνεται σκόπιμο να συμμετέχει στις συναντήσεις και να παρεμβαίνει συμβουλευτικά έχοντας την εμπειρία και άλλων σχολείων με παρόμοιες διαδικασίες. (Οι Σχολικοί Σύμβουλοι θεωρείται απαραίτητο να επιμορφωθούν στο Β΄επίπεδο)

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας προτείνεται να διατεθεί ένα δίωρο την εβδομάδα για τον «κριτικό φίλο» από το διδακτικό του ωράριο με ευθύνη του Σχολικού Συμβούλου

(Σημείωση: Στις περιπτώσεις που ο δάσκαλος είναι επιμορφωμένος στην αξιοποίηση των ΤΠΕ μπορεί να γίνεται η συνεργασία χωρίς τη συμμετοχή του «κριτικού φίλου»)

Β΄

Κοινός προγραμματισμός

1. Η συνεργασία καταλήγει σε ένα προγραμματισμό μηνιαίο που θα περιλαμβάνει ενότητες από διδακτικά αντικείμενα που θα συναποφασίσουν.

2. Ο Σχολικός Σύμβουλος μπορεί να αξιοποιήσει τις ενημερωτικές επιμορφωτικές συναντήσεις που προβλέπει το ΠΔ201για ανατροφοδότηση στο τέλος του μήνα.

Γ΄

Δημιουργία, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού

3. Στο τέλος του τριμήνου κατατίθεται από τον Πληροφορικό ο απολογισμός με το συνοδευτικό διδακτικό υλικό (δραστηριότητες, σενάρια, συνοδευτικά αρχεία κ.α.) και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα υποστήριξης του Ο.ΕΠ.Ε.Κ. ή και στην ιστοσελίδα/ιστολόγιο του σχολείου για αξιοποίησή του και από άλλους εκπαιδευτικούς.

Στo ένα σχολείο έχουν γίνει ήδη κοινές συναντήσεις με τους δασκάλους της ΣΤ΄ τάξης και Δ΄τάξης που έχουν καταλήξει σε κοινό προγραμματισμό.

Η προτεινόμενη διαδικασία ανταποκρίνεται όχι μόνο στη διαχείριση της εισαγωγής του πραγματολογικού μοντέλου αξιοποίησης των ΤΠΕ στην πραγματικότητα του Δημοτικού Σχολείου αλλά συντελεί και στην εξοικείωση με μια «κουλτούρα» συνεργασίας, συνεργατικότητας και αναστοχασμού μεταξύ των εκπαιδευτικών που ίσως δώσει μια δυναμική στο σχολείο για υιοθέτηση τέτοιων ολιστικών προσεγγίσεων.Δεν υπάρχουν σχόλια: